Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanym 7 czerwca 2010 roku, dotyczącym ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego muszą koniecznie zawierać następujące elementy:

  • warunki ochrony ppoż., które wynikają z przeznaczenia, sposobu użytkowania, magazynowania, funkcjonujących procesów technologicznych, a także warunków technicznych (m.in. zagrożenie wybuchem);
  • określenie urządzeń ppoż. i gaśnic znajdujących się na wyposażeniu, wraz instrukcjami dotyczącymi ich użytkowania, poddawania przeglądom, naprawom i konserwacji;
  • informacje określające postępowanie w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia;
  • metody zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;
  • możliwości zapoznania się pracowników i innych użytkowników obiektu z przepisami ppoż. oraz treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
  • warunki oraz organizacja ewakuacji użytkowników obiektu wraz z praktycznymi sposobami ich sprawdzenia;
  • zadania oraz obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osób, które są stałymi użytkownikami danego obiektu;
  • plan obiektu, opisujący również jego lokalizację oraz teren przyległy, zawierający graficzne dane dotyczące następujących elementów: wysokość budynku i liczba jego kondygnacji, odległość od sąsiednich obiektów, parametry pożarowe obecnych substancji palnych, gęstość obciążenia ogniowego w strefach pożarowych, szacowana liczba osób na poszczególnych kondygnacjach/pomieszczeniach i kategorie ich zagrożenia, rozmieszczenie pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych do strefy zagrożenia wybuchem, warunki ewakuacji, wraz z jasnym określeniem kierunków oraz wyjść ewakuacyjnych, podział budynku na strefy pożarowe, lokalizacja urządzeń ppoż., a także gaśnic, głównych zaworów instalacji gazowej, niebezpiecznych materiałów czy elementów odpowiedzialnych za sterowanie urządzeniami ppoż., dojścia do dźwigów dla ratowników, zewnętrznych hydrantów oraz innych źródeł wody, drogi pożarowe i pozostałe drogi dojazdowe z oznaczeniem wjazdów na ogrodzone tereny;
  • określenie osób bądź podmiotów odpowiedzialnych za stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Dokumenty te muszą być opracowywane minimum raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania danego obiektu bądź procesu technologicznego, które mają znaczący wpływ na zmiany warunków ochrony ppoż.

Nasi eksperci służą pomocą. Masz pytania odnośnie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego? Skontaktuj sie z nami:

kom. 509 127 744

kom. 515 700 907

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę