Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Metodyka instruktażu stanowiskowego

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy w ramach szkolenia wstępnego z zakresu BHP, a mianowicie:

  • dla kadry kierowniczej,
  • dla pracodawców, właścicieli firm,
  • dla mistrzów, brygadzistów itp.

Na osobach kierujących pracownikami ciąży obowiązek przeprowadzania instruktażu stanowiskowego w ramach szkolenia wstępnego z zakresu BHP. Stąd też niezbędne jest posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia i przygotowania merytorycznego w tym zakresie.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia instruktażu stanowiskowego poprzez rozwój umiejętności dydaktycznych w zakresie przekazywania wiedzy dotyczącej wykonywania zadań na stanowisku pracy oraz nauka kształtowania bezpiecznych postaw wśród pracowników.

Czas trwania i tematyka
Szkolenia trwa 8 godzin lekcyjnych (1h=45 min) i zawiera zagadnienia wyszczególnione poniżej:

  • Wybrane zagadnienia z psychologii - 2 godz.
  • Metody i zasady nauczania dorosłych - 2 godz.
  • Przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonania pracy na określonym stanowisku - 1 godz.
  • Cel i metody instruktażu stanowiskowego - 3 godz.

Uczestnicy szkolenia otrzymują bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Metody i środki dydaktyczne
Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, wykład. Praca w grupach do 20 osób.

Podstawa prawna
"Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego". Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972, § 11.5).

Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego przygotowuje osoby kierujące pracownikami do profesjonalnego przekazania wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa w zakładzie pracy.  Stąd też prowadzący instruktaż powinni posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności ich przekazywania. Metodyka instruktażu stanowiskowego pozwoli nabyć odpowiednie kwalifikacje.

Organizujemy szkolenia na terenie całego kraju w oparciu o indywidualne potrzeby danego zakładu pracy.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia indywidualnej oferty.

+48 68/ 325 01 30

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę