Centrum BHP i PPOŻ

www.selabhp.pl

Regulamin szkoleń

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Regulamin Szkoleń, który określa zasady oraz warunki realizowanych przez nas działań. Decydując się na współpracę z Sela BHP Team, akceptujecie Państwo postanowienia Regulaminu, co jest jednoznaczne ze stosowaniem się do wytycznych. W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu. Chętnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Pobierz dokument Regulamin Szkoleń Sela bądź zaponaj się z treścią poniżej.

REGULAMIN SZKOLEŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
REALIZOWANYCH PRZEZ SELA SP. Z O. O.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad na jakich Sela Sp. z o. o. realizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego itp.,  poprzez szkolenia stacjonarne lub szkolenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (on-line) grup otwartych oraz zamkniętych, a także szkolenia w formie e-learningu poprzez stronę znambhp.pl.
2. Definicje
 ZLECENIOBIORCA/ ORGANIZATOR SZKOLENIA – Sela Sp. z o.o., z siedzibą ul. Św. Kingi 5a, 65-215 Zielona Góra, nr ewidencyjny 2.08/00065/2015
 ZLECENIODAWCA/PRACODAWCA – podmiot, z którym Zleceniobiorca zawarł umowę dotyczącą realizacji szkoleń lub w innej formie zlecił Sela Sp. z o.o. przeprowadzenie szkolenia
 UCZESTNIK SZKOLENIA – osoba zgłoszona do szkolenia i powiadomiona o nim przez Zleceniodawcę
 PROWADZĄCY SZKOLENIE – osoba z ramienia Sela Sp. z o. o. posiadająca odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne zapewniające  właściwą realizację programów szkolenia
 PROGRAM SZKOLENIA – szczegółowy plan szkolenia opracowany przez Pracodawcę lub w porozumieniu z Pracodawcą przez Organizatora szkolenia prowadzącego działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, na podstawie ramowych programów szkolenia
 DOKUMENTACJA SZKOLENIA – dokumentacja potwierdzająca przebieg oraz ukończenie szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)
 PLATFORMA E-LEARNINGOWA – serwis internetowy Sela Sp. z o. o. prowadzony pod adresem: www.znambhp.pl umożliwiający odbycie szkolenia w formie samokształcenia kierowanego
 ŚRODKI DYDAKTYCZNE/ MATERIAŁY – stosowane na poczet szkolenia filmy, sprzęty (np. fantomy, ćwiczeniowe aparaty AED), flipcharty, tablice interaktywne, skrypty, materiały szkoleniowe, itp., materiały zawarte na platformie e-learningowej www.znambhp.pl
 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Zleceniobiorca i Zleceniodawca są zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do korzystania z materiałów udostępnionych przez Usługobiorcę zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.znambhp.pl lub w formie mailowej oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Zgłoszenia w formie telefonicznej są również przyjmowane, natomiast w dalszej kolejności muszą być potwierdzone drogą e-mailowa. Zlecenie wykonania szkolenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
2. Szkolenia obowiązkowe (tj. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy) są zwolnione z podatku VAT. Do pozostałych szkoleń zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obwiązującymi przepisami prawa. Przed zdecydowaniem się na szkolenie osoba zainteresowana jest każdorazowo informowana o ostatecznej cenie szkolenia.
4. Opłaty za szkolenia stacjonarne oraz szkolenia w formie telekonferencji należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.
5. Opłaty za szkolenia przeprowadzone za pomocą platformy e-learningowej www.znambhp.pl, na podstawie faktury wysłanej na adres e-mail Zleceniodawcy, należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przedstawić Zleceniobiorcy przed uruchomieniem szkolenia.
6. W tytule przelewu należy wpisać nr faktury zakupionego szkolenia.
§ 3 SZKOLENIA STACJONARNE
1. Zleceniobiorca oświadcza, iż prowadzi szkolenia dla firm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego i innych pokrewnych zgodnie z aktualnym stanem prawnym, a także w oparciu o wiedzę, doświadczenie, dobre praktyki oraz z wykorzystaniem najnowszych metod szkoleniowych i środków dydaktycznych.
2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo uzgodnionym z Pracodawcą.
3. Organizator w porozumieniu z Pracodawcą opracowuje programy szkolenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) oraz dostosowuje je do potrzeb, specyfiki oraz przyjętych zasad i metod pracy na podstawie materiałów udostępnionych przez Pracodawcę.
4. Cena szkolenia uwzględnia:
• organizację i przeprowadzenie szkolenia, które jest przedmiotem zamówienia
• udostępnione materiały szkoleniowe
• przeprowadzenie egzaminu będącego teoretycznym i praktycznym sprawdzeniem wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy z wykorzystaniem treści szkolenia
• wystawienie zaświadczeń, potwierdzających odbycie szkolenia
• przekazanie pełnej dokumentacji dotyczącej szkolenia.
5. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do aktywnego udziału w całości szkolenia, a także zachowania się zgodnie z zasadami kultury osobistej oraz ogólnie przyjętych norm społecznych. W przypadku nieodpowiedniego zachowania się uczestnika szkolenia, utrudniającego jego przeprowadzenie, prowadzący szkolenie ma prawo do wykluczenia go z dalszej części szkolenia. 
6. Uczestnicy zobowiązani są do posługiwania się środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi na potrzeby szkolenia w sposób zgodny z przeznaczeniem, w czasie i zgodnie z instrukcjami podawanymi przez Prowadzącego szkolenie.
7. Odpowiedzialność materialna za zniszczenie środków dydaktycznych, wykorzystywanych na potrzeby szkolenia, przez posługiwanie się nimi w sposób niezgodny z instrukcjami Prowadzącego szkolenie spoczywa na Uczestniku szkolenia.
8. Uczestniczenie jedynie w części szkolenia nie upoważnia Uczestnika szkolenia do podejścia do egzaminu sprawdzającego.
9. Uczestniczenie w części szkolenia skutkuje brakiem możliwości podejścia do egzaminu sprawdzającego Uczestnika szkolenia, uniemożliwiając jednocześnie Zleceniobiorcy wypełnienie §3.4 Regulaminu szkoleń. Sytuacja ta nie zwalnia Zleceniodawcy z opłaty za szkolenie.
10. Wystawienie duplikatu zaświadczenia odbywa się na pisemną prośbę Zleceniodawcy przekazaną drogą e-mailową (e-mail: szkolenia@selabhp.pl, biuro@selabhp.pl, po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł netto + VAT za 1 sztukę duplikatu na konto Zleceniobiorcy, na podstawie wystawionej faktury (cena obejmuje koszt zaświadczenia, koszty pracy pracownika, koszty wysyłki listem poleconym).
§ 4 SZKOLENIA W FORMIE TELEKONFERENCJI
1. Zleceniobiorca oświadcza, iż prowadzi szkolenia dla firm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego i innych pokrewnych zgodnie z aktualnym stanem prawnym, a także w oparciu o wiedzę, doświadczenie, dobre praktyki oraz z wykorzystaniem najnowszych metod szkoleniowych i środków dydaktycznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telekonferencja on-line).
2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo uzgodnionym z Pracodawcą.
3. Organizator ustala w porozumieniu z Pracodawcą dogodną formę połączenia on-line na czas szkolenia w formie telekonferencji.
4. Dobór środka komunikacji elektronicznej, rodzaju opcji i ewentualnych dodatkowych kosztów korzystania z zewnętrznych platform będzie ustalony na podstawie konsultacji stron.
5. Organizator w porozumieniu z Pracodawcą dostosowuje programy szkolenia do potrzeb, specyfiki oraz przyjętych zasad i metod pracy na podstawie materiałów udostępnionych przez Pracodawcę.
6. Cena szkolenia uwzględnia:
• organizację i przeprowadzenie szkolenia, które jest przedmiotem zamówienia
• wysłanie informacji / zaproszeń na szkolenie
• udostępnione materiały szkoleniowe
• przeprowadzenie egzaminu będącego teoretycznym i praktycznym sprawdzeniem wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy z wykorzystaniem treści szkolenia
• wystawienie zaświadczeń, potwierdzających odbycie szkolenia
• przekazanie pełnej dokumentacji dotyczącej szkolenia
7. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do aktywnego udziału w całości szkolenia, a także zachowania się zgodnie z zasadami kultury osobistej oraz ogólnie przyjętych norm społecznych. W przypadku nieodpowiedniego zachowania się uczestnika szkolenia, utrudniającego jego przeprowadzenie, prowadzący szkolenie ma prawo do wykluczenia go z dalszej części szkolenia. 
8. Uczestnicy zobowiązani są do posługiwania się środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi na potrzeby szkolenia w sposób zgodny z przeznaczeniem, w czasie i zgodnie z instrukcjami podawanymi przez Prowadzącego szkolenie.
9. Uczestniczenie jedynie w części szkolenia nie upoważnia Uczestnika szkolenia do podejścia do egzaminu sprawdzającego. W przypadku wystąpienia zakłóceń w połączeniu, utrudniających zrozumienie przekazywanych treści, szkolenie należy powtórzyć. Warunkiem powtórzenia szkolenia jest zgłoszenie tego faktu prowadzącemu w trybie natychmiastowym.
10. Uczestniczenie w części szkolenia skutkujące brakiem możliwości podejścia do egzaminu sprawdzającego dyskwalifikuje Uczestnika szkolenia, uniemożliwiając jednocześnie Zleceniobiorcy wypełnienie §4.5 Regulaminu szkoleń. Sytuacja ta nie zwalnia Zleceniodawcy z opłaty za szkolenie.
11. Wystawienie duplikatu zaświadczenia odbywa się na pisemną prośbę Zleceniodawcy przekazaną drogą e-mailową (e-mail: szkolenia@selabhp.pl, biuro@selabhp.pl, po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł netto + VAT za 1 sztukę duplikatu na konto Zleceniobiorcy, na podstawie wystawionej faktury (cena obejmuje koszt zaświadczenia, koszty pracy pracownika, koszty wysyłki listem poleconym).
§ 5 SZKOLENIA E-LEARNINGOWE
1. Warunkiem korzystania z platformy www.znambhp.pl jest połączenie ze stabilną siecią Internet.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie treści, materiały audio oraz video, plakaty oraz inne środki dydaktyczne wykorzystywane na platformie są zgodne z aktualnym stanem prawnym, a także zostały opracowane w oparciu o wiedzę, doświadczenie, dobre praktyki oraz z wykorzystaniem najnowszych metod szkoleniowych i środków dydaktycznych możliwych do umieszczenia na platformie e-learningowej.
3. Cena szkolenia uwzględnia:
• udostępnienie platformy e-learningowej w serwisie www.znambhp.pl zapewniającej dostęp do szkolenia, które jest przedmiotem zamówienia
• udostępnione materiały szkoleniowe
• organizator szkolenia powołuje komisję egzaminacyjną składającą się z dwóch zespołów - jeden po stronie Zleceniodawcy drugi Zleceniobiorcy
• przeprowadzenie egzaminu odbywa się przez dwutorowo:
o po stronie Zleceniobiorcy - część teoretyczna sprawdzenia wiedzy objętej programem szkolenia, którego rezultat zostanie oceniony na podstawie algorytmu opracowanego przez komisję egzaminacyjną z ramienia Sela Sp. z o. o.
o po stronie Zleceniodawcy – część praktyczna sprawdzenia umiejętności wykonywania lub organizowania pracy z wykorzystaniem treści szkolenia – Zleceniodawca zobowiązany jest do rzetelnego przeprowadzenia egzaminu
• wystawienie zaświadczeń, potwierdzających odbycie szkolenia
• przekazanie pełnej dokumentacji dotyczącej szkolenia
4. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do aktywnego udziału w całości szkolenia.
5. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego przystąpienia do egzaminu sprawdzającego.
6. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w serwisie www.znambhp.pl w całości przysługują Zleceniobiorcy. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezastosowania się do powyższych mogą zostać zastosowane środki prawne.
7. Zleceniodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w serwisie www.znambhp.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w serwisie jest Zleceniodawca, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Zleceniodawcy.
8. Mając na uwadze bezpieczeństwo danych przetwarzanych w ramach serwisu, po 20 minutach bezczynności użytkownika następuje automatyczne wylogowanie z systemu. Wprowadzone dane i informacje zostają zapisane w bazie danych pod warunkiem ich wcześniejszego zatwierdzenia przez użytkownika.
9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu www.znambhp.pl lub czasowo uniemożliwić korzystanie z niego.
10. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do serwisu www.znambhp.pl przez użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu.
11. Zleceniobiorca informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w serwisie www.znambhp.pl, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na tych stronach lub stronach z nimi połączonych.
12. Wystawienie duplikatu zaświadczenia odbywa się na pisemną prośbę Zleceniodawcy przekazaną drogą e-mailową (e-mail: szkolenia@selabhp.pl, biuro@selabhp.pl), po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł netto + VAT za 1 sztukę duplikatu na konto Zleceniobiorcy, na podstawie wystawionej faktury (cena obejmuje koszt zaświadczenia, koszty pracy pracownika, koszty wysyłki listem poleconym – za przesyłkę kurierską zostaną doliczone dodatkowe koszty wysyłki).
§ 6 REZYGNACJA ZE SZKOLENIA PRZEZ ZLECENIODAWCĘ
1. Zleceniodawcy szkolenia przysługuje prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punktach 6.2 i 6.3 niniejszego paragrafu.
2. Rezygnacja z udziału uczestnika w szkoleniu bez ponoszenia kosztów może odbyć się wyłącznie drogą mailową (e-mail: szkolenia@selabhp.pl, biuro@selabhp.pl) przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na skrzynkę pocztową Zleceniobiorcy nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
3. Rezygnacja z udziału osoby zgłoszonej w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem Zleceniodawcy w wysokości 80% kosztów brutto uczestnictwa, o ile Zleceniodawca poinformuje Usługobiorcę w formie pisemnej wyłącznie drogą mailową (e-mail: szkolenia@selabhp.pl, biuro@selabhp.pl) o rezygnacji ze szkolenia. Brak informacji w formie pisemnej do dnia i godziny rozpoczynającej szkolenie skutkuje obciążeniem Zleceniodawcy w wysokości 100% kosztów uczestnictwa.
4. Uruchomienie szkolenia e-learningowego w serwisie www.znambhp.pl skutkuje brakiem możliwości rezygnacji ze szkolenia.

§7  ODWOŁANIE SZKOLENIA PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ
1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w szczególności, w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub braku wystarczającej liczby uczestników.
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Zleceniobiorcę wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Zleceniobiorca i Zleceniodawca uzgodnią inny termin szkolenia.
3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywa się szkolenie.
4. Informacja o zmianie miejsca szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy lub telefonicznie.
§ 8 REKLAMACJE
1. Uczestnik lub Zleceniodawca zgłaszający uczestnika jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością szkolenia w terminie 7 dni od dnia, w którym szkolenie się odbyło.
2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Zleceniobiorcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: szkolenia@selabhp.pl, biuro@selabhp.pl). Zaleca się podanie przez Uczestnika lub Usługodawcę zgłaszającego uczestnika w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
3. Zleceniobiorca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Zleceniobiorca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
4. Każda ze zgłoszonych reklamacji przekazywana jest Kierownikowi merytorycznemu i służy zwiększeniu jakości świadczonych usług.
§ 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Sela Sp. z o.o. przetwarza informacje dotyczące Usługodawców, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z wyodrębnionych zasobów platformy www.znambhp.pl  oraz usług oferowanych.
2. Zleceniodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Zleceniobiorcy na piśmie: e-mailem (szkolenia@selabhp.pl, biuro@selabhp.pl). W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów serwisu www.znambhp.pl oraz usług oferowanych w jego ramach Zleceniodawca traci możliwość korzystania z nich.
3. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy przekazanych przy zakładaniu konta lub złożeniu zamówienia w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, jest Sela Sp. z o. o. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta lub składaniu zamówienia przetwarzane będą w celach:
a) realizacji i obsługi zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej na podstawie Regulaminu
b) marketingu produktów własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
c) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera dane są przetwarzane również w celu przesyłania Newslettera (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit a) RODO, czyli zgoda osoby której dane dotyczą).
4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności, świadcząc w szczególności usługi informatyczne, księgowe.
5. Dane osobowe osób szkolonych (jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, nazwa stanowiska pracy) podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:
a) w przypadku odbycia szkolenia stacjonarnego oraz szkolenia w formie telekonferencji  – do dnia ważności szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)
b) w przypadku odbycia szkolenia przez platformę e-learningową www.znambhp.pl – do dnia ważności szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)
c) dane przetwarzane w celach przesyłania Newslettera - do czasu wycofania zgody - zwracając się w tym celu do Zleceniodawcy na piśmie: e-mailem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
6. Osoba której dane dotyczą ma prawo:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.
§ 10 PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI SZKOLENIOWEJ
1. Dokumentacja ze szkolenia zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres wskazany przez Zleceniodawcę w plikach zabezpieczonych hasłem. Hasło odszyfrowujące plik zostaje przesłane za pomocą innego środka komunikacji np. jako wiadomość sms.
2. W przypadku wysyłania dokumentacji szkolenia drogą pocztową lub przesyłką kurierską zostaną naliczone dodatkowe opłaty.
3. Koszty wysyłania dokumentacji szkolenia drogą pocztową lub przesyłką kurierską nie będą naliczane w przypadku zamówień powyżej 300,00 zł netto.
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Prowadzący szkolenie lub Zleceniobiorca wyrazi uprzednio pisemną zgodę.
2. Organizator ma prawo kontaktować się zarówno z uczestnikiem szkolenia jak i Zleceniodawcą w celu uzyskania opinii na temat zadowolenia z jakości, formy oraz przedstawionych w szkoleniu treści.
3. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawianie faktury przez Usługobiorcę bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur oraz wysłanie dokumentacji szkolenia drogą pocztową lub e-mailową.
4. W przypadku, gdy Uczestnik szkolenia nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz rejestracyjny online, podmiot zgłaszający powierza Organizatorowi dane osobowe Uczestnika szkolenia do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
5. Zleceniodawca zgłaszający Uczestnika szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
6. Regulamin obowiązuje od dn. 01.01.2020r.

Sela Sp. z. o. o
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Tel/fax.+48 68 325 01 30

NIP: 9291732562
Regon: 978115740

Oddział Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

W górę